Pravidla

Jak účastníci, tak i organizátoři si chtějí akci užít a vyvarovat se různým potížím. Proto jsme vytvořili základní pravidla, kterými je povinen se každý na WHOCONU řídit.

  1. Do prostorů WHOCONu mohou jen osoby s platnou vstupenkou.
  2. Vstupenku je nutné nosit na viditelném místě a musí být na požádání předložena organizátorům.
  3. V prostorách conu je zakázáno požívat alkohol či kouřit.
  4. Na WHOCONU není povolen pobyt osobám jevícím známky požití drog a osobám výrazně opilým.
  5. Není dovoleno ničit majetek ostatních účastníků, organizátorů (vč. přednášejících apod.) a vybavení conu a školy.
  6. Do prostorů WHOCONu nemají přístup psi nebo jiná zvířata (vyjma asistenčních), která by narušovala bezpečí, čistotu a komfort návštěvníků.

V pravidlech jsou sepsány základní prohřešky, neznamená to, že co není zakázáno, je dovoleno. Základem je dodržování základní slušnosti. V případě porušení pravidel či jiného nevhodného chování, může být dotyčný vyveden bez nároku na vrácení vstupného. Pravidla se mohou před akcí i v průběhu akce měnit.